REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok spoločnosti  NIIC, s.r.o.

Spoločnosť NIIC, s.r.o.  so sídlom/miestom podnikania Grösslingová 4, 811 09 Bratislava,  IČO: 44878516 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 59550/B v obchodnom registri, vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len“ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť NIIC, s.r.o. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície §2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“) Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného protokolu označuje výrobok a/alebo službu.

V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona je predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:

 • zverejnený na internetovej stránke predávajúceho: www.cocopet.eu

 • viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho, kde sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary, Grösslingova 4, 81109 Bratislava

 • viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predáva alebo poskytuje tovar

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami ZoOS a Občianskeho zákonníka. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným predpisom uvedeným v poznámke č. 22b ZoSS.


Zodpovednosť za vady:
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zlej manipulácie alebo uskladnenia.

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

 • tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

 • vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

 • vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

 • vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodborným použitím tovaru;

 • vady spôsobené prepravcom, poštou alebo kuriérom.


Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho emailom na adrese info@cocopet.eu. Ak sa kupujúci rozhodne uplatnovať reklamáciu, musí spolu s tovarom zaslať písomné prehlásenie o žiadosti na reklamáciu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, dátumu prevzatia a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru. V prípade nedoloženia všetkých žiadaných údajov budeme považovať reklamáciu za neplatnú.
V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Každý reklamovaný výrobok musí spĺňať:
·         tovar vždy skontrolovať ihneď po prebratí
·         poškodený/ reklamovaný produkt musí byť klientom bezodkladne a riadne zdokumentovaný (zápis, fotodokumentácia, zaslať mail na info@cocopet.eu s požadovanými náležitosťami)
·         poškodený produkt následne expedovať späť/neprebrať a zaslať príslušnou poštou alebo kuriérom na Grösslingovu ulicu č. 4, 811 09 Bratislava do spoločnosti NIIC s.r.o.
·         NIIC s.r.o. musí tento poškodený produkt obdržať a následne sa začína reklamačné konanie
·         ďalej reklamáciu posúdiť, vyhodnotiť a klienta s vyhodnotením oboznámiť
·         po schválení právoplatnosti reklamácie sa s poškodeným klientom vyrovnať zaslaním nového produktu
Reklamácia sa považuje za vybavenú doručením e-mailu klientovi o vybavení reklamácie a následne expedovaním náhradného produktu v adekvátnej cene, množstve a akosti.
 
Tekutosť: Typickou vlastnosťou tukov je výška bodu topenia, čiže následná zmena skupenstva zo skupenstva tuhého na skupenstvo polotekuté až tekuté. Pri tejto jednoduchej fyzikálnej zmene však neprichádza k nijakému znehodnoteniu produktu. Produkt si naďalej zachováva svoje výživové hodnoty a obsah zdraviu prospešných zložiek. Platí pre zmeny teplôt v rozsahu +8°C až +32°C.
K tekutému skupenstvu dochádza pri presiahnutí vnútornej teploty produktu: 24°C až 26°C.


Spôsob vybavenia reklamácie:
Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. 
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú.
Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 9 mesiacov od kúpy môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5.4.2016 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.