Ochrana osobních údajů

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen prodávajícímu oznámit své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy je kupujícím právnická osoba, je povinna prodávajícímu sdělit své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO,DIČ, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním a uschováním jeho osobních údajů, hlavně ty, jež jsou uvedeny výše a/ anebo které jsou zapotřebí k činnosti prodávajícího, a kupující dále souhlasí s jejich zpracováním ve všech informačních systémech. Zároveň kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (kterékoliv země v rámci Evropské unie a zemí tzv. bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR . Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv zrušit písemní formou. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, že mu bude prodávající zasílat zprávy o své činnosti, nabídkách a akcích bez předcházející žádosti kupujícího o zasílání těchto zpráv.