Reklamační řád

Reklamační řád společnosti NIIC, s.r.o.

Společnost NIIC, s.r.o. se sídlem/ místem podnikání Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44878516 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I oddíl: Sro, vložka č. 59550/B v obchodním rejstříku, vydává tento Reklamační řád v souladu s § 18 zákona č. 250/2007 S.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoOS“). Účelem Reklamačního řádu je informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění zodpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen „reklamace“) včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit a o vykonávání záručních oprav.

Termín „prodávající“ používán v tomto Reklamačním řádě označuje společnost NIIC, s.r.o. Prodávající je dodavatelem ve smyslu definice §2 písm. e/ ZoOS. Termín „kupující“ označuje spotřebitele, kterým je fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zařizuje služby na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, bez ohledu na jejich formu, pro osobní potřebu nebo pro potřebu své domácnosti, a který koupil nebo objednal u prodávajícího nebo prostřednictvím e- shopu prodávajícího určitý výrobek ve smyslu definice §2 písm. f/ ZoOS (dále jen „výrobek“) nebo službu ve smyslu definice §2 písm. i/ ZoOS (dále jen „služba“). Pojem „zboží“ k účelům tohoto Reklamačního protokolu označuje výrobek a/anebo službu.
 

Ve smyslu ustanovení §18 ods. 1 Zákona je prodávající povinen kupujícího řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav. Reklamační řád musí být spotřebiteli dostupný na viditelném místě; za účelem splnění dikce citovaného zákonného ustanovení je tento Reklamační řád:

 • zveřejněn na internetové stránce prodávajícího: www.cocopet.eu,

 • viditelně umístěn v sídle prodávajícího, kde se kupujícímu prodává nebo poskytuje zboží, Grösslingova 4, 81109 Bratislava

 • viditelně umístěn na provozovně prodávajícího, kde se kupujícímu prodává nebo poskytuje zboží

Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo uzavřením smlouvy o díle mezi prodávajícím a kupujícím souhlasí kupující s podmínkami uvedenými v tomto Reklamačním řádu. Tento Reklamační řád upravuje práva kupujícího jako spotřebitele (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby nebyly dotčeny jeho práva garantovány kogentními ustanoveními právních předpisů, především ustanoveními ZoOS a Občanského zákoníku. Tento Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží ze strany prodávajícího kupujícím, kteří splňují definici spotřebitele ve smyslu platných právních předpisů.

Tento Reklamační řád nahrazuje vyhlášení prodávajícího ve smyslu ustanovení § 620 ods. 5 Občanského zákoníku, kterým podmínky určuje prodávající. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se k vyřízení reklamací využijí v rozsahu, který nebude odporovat samostatným předpisům uvedeným v poznámce č. 22b ZoSS.

 

Zodpovědnost za vady:
Prodávající je odpovědný za vady, které mělo prodané či dodané zboží při převzetí kupujícím. Kupující je povinen si zboží před převzetím řádně zkontrolovat. Prodávající nezodpovídá za vady zboží, které mohl kupující při převzetí odhalit, obzvlášť nezodpovídá za kupujícím později reklamovaným chybějícím příslušenstvím zboží nebo mechanickém poškození, které mohl kupující odhalit již při převzetí zboží. Prodávající nezodpovídá za tyto vady ani tehdy, pokud kupující nevyužil možnosti si převzaté zboží včas zkontrolovat.
V případě použitých věcí prodávající nezodpovídá za vady vzniklé jejich použitím či opotřebením. U použitých věcí nabízených za nižší cenu neodpovídá za vady, kvůli nímž bylo zboží prodáno za nižší cenu. Pokud se nejedná o použité věci, prodávající odpovídá za vady, které vzniknou po převzetí věci v záruční době (záruka). Délka záruční doby je upravena ustanoveními právních předpisů, především ustanoveními Občanského zákoníku, pokud prodávající v dokladu, již potvrzuje převzetí věci, nevyznačí delší dobu trvání záruční doby. Funkci záručního listu může splňovat i faktura nebo dodací list, v případě, že na nich vyznačí prodávající délku trvání záruční lhůty. Záruka se pouze vztahuje na funkční závady způsobené výrobní vadou. Záruka se nevztahuje zejména na:

 • závady a poškození zboží způsobeny přirozeným nebo mechanickým poškozením zboží a jeho komponentů, včetně náhodného;

 • vady a poškození zboží způsobena znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku nesprávné manipulace nebo skladování;

 • ady a poškození zboží způsobeny používáním zboží v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám, v nichž se zboží běžně používá;

 • vady a poškození zboží způsobeny v důsledku živelné události;

 • vady a poškození zboží způsobeny násilným poškozením zboží;

 • vady a poškození zboží způsobeny nedodržením zásad správné, ho používání zboží;

 • zboží, u něhož vypršela záruční doba dnem převzetí do opravy

 • vady a poškození zboží způsobeny použitím jiných komponentů, než byly doporučeny výrobcem nebo dodavatel, taktéž i opravou nebo modifikací jinými osobami, než osobami autorizovanými výrobcem či dodavatelem;

 • vady a poškození zboží, o kterých kupující před převzetím zboží věděl

 • vady a poškození zboží, které si kupující zavinil sám, nebo které byly zapříčiněny neodborným použitím zboží;

 • vady a poškození zboží způsobeny přepravcem, poštou nebo kurýrem..


Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace):
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího e-mailem na adrese info@cocopet.eu. Pokud se kupující rozhodne pro uplatnění reklamace, musí společně se zbožím zaslat písemné prohlášení o žádosti na reklamaci s uvedeným číslem objednávky, datem nákupu, datem převzetí a číslem účtu pro finanční vypořádání. K reklamaci je nutné doložit doklad o zaplacení kupní ceny zboží. V případě nedodání všech žádaných údajů budeme považovat reklamaci za neplatnou.
Ve smyslu ZoOS je prodávající povinen při uplatnění reklamace vystavit kupujícímu potvrzení. Za účelem splnění této zákonné povinnosti osoba, jež uplatňuje nároky ze závad (tzn. uplatňuje reklamaci), vyplní reklamační protokol, ve kterém přesně popíše vadu a způsob jakým se vada projevuje a odevzdá závadnou věc v balení i s případným příslušenstvím a dokumentací prodávajícímu. V reklamačním protokolu uvede osoba uplatňující reklamaci kontaktní adresu (e-mail, telefonní číslo), na kterou mu bude prodávajícím zaslané vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se mu na uvedenou kontaktní adresu odeslané vyrozumění nezdařilo doručit. Pokud je reklamace uplatněna za pomocí prostředků dálkové komunikace, je prodávající povinen neprodleně doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace, a pokud toto není možné, musí se doručit bez zbytečných odkladů, avšak nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzen o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemní doklad nejpozději do 30dní ode dne uplatnění reklamace.

Každý reklamovaný výrobek musí splňovat:
·         zboží zkontrolovat ihned po převzetí
·         poškozený/reklamovaný produkt musí být klientem bezodkladně a řádně zdokumentovaný (zápis, fotodokumentace, zaslat na email: info@cocopet.eu s požadovanými náležitostmi)
·         poškozený produkt následně expedovat/ nepřevzít a zaslat příslušnou poštou nebo kurýrem na adresu Grösslingova ulice č. 4, 811 09 Bratislava do společnosti NIIC s.r.o.
·         reklamační řízení se začne tehdy, jakmile NIIC s.r.o. obdrží tento poškozený produkt
·         dále je reklamovaný výrobek posouzen, vyhodnocen a poté klient obeznámen s vyhodnocením
·         po schválení právoplatnosti reklamace se s poškozeným klientem vyrovná zasláním nového produktu.
Reklamace se považuje za vyřízenou doručením e-mailu klientovi o vyřízení reklamace a následným expedováním náhradního produktu v odpovídající ceně, množství i jakosti.
 
Tekutost: Typickou vlastností tuků je jejich bod tání, tedy změna skupenství z tuhého na polotekuté až tekuté skupenství. Během této jednoduché fyzikální změně nedochází k žádnému znehodnocení produktu. Produkt si i nadále zachová své výživové hodnoty a obsah zdraví prospěšných složek. Platné pro změny teplot v rozsahu +8°C až do +32°C.
U produktu k této změně dochází skupenství dochází při přesažení vnitřní teploty produktu: 24°C až 26°C.

 

Způsob vyřízení reklamace:
Vyřízením reklamace se ve smyslu ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumí: ukončení reklamačního řízení výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku nebo její odůvodněné zamítnutí.
Jakmile se určí způsob vyřízení reklamace, se tato vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za výrobek nový.
V případě, že se jedná o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla tato vada bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Prodávající smí vždy zvolit místo odstranění vady, závadný výrobek vyměnit za bezchybný.
Pokud se po přijetí reklamace zjistí, že věc má závadu, kterou není možné odstranit a brání v řádném užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo právo odstoupit od smlouvy.
Pokud byla reklamace kupujícím uplatněna během prvních 9 měsíců od koupi, prodávající smí reklamaci vyřídit zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího požadovat úhradu nákladů spojených s odborným posouzením ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Pokud je výrobek odeslán k odbornému posouzení určité osobě, náklady na odborné posouzení, stejně tak i všechny další s tím související účelně vynaloženy náklady uhradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Vyřízením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody dle zákona č. 294/1999 S.z. o odpovědnosti za škodu způsobenou závadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů.


Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 5.4.2016 a ruší všechny předešlá ustanovení a zvyky související s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Nedodržením výše uvedených reklamačních podmínek ohrožuje kupující kvalitu a časový průběh reklamačního řízení.