VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.cocopet.eu je:

NIIC, s.r.o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 44878516
DIČ: 2022856803
IČ DPH: SK2022856803
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I Oddíl: Sro, vložka č. 59550/B
(dále jen prodávající)

Objednatelem je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách www.cocopet.eu. Objednatel je v objednávce povinen, popř. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu pro doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího k realizaci objednaného zboží od objednávajícího. Všechny objednávky realizovány přes www.cocopet.eu (a všechny její mutace) jsou závazné.
Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, kdy je smluvní stranou spotřebitel, právní vztahy se řídí neupravené obchodními podmínkami www.cocopet.eu zákonem č.40/1964 Z. z. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podvodném prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, kdy je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami www.cocopet.eu zákonem č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník, v platném znění.
Způsob uzavírání kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu k uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím formou e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a/anebo formou kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/ anebo formou telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení, případně odeslaní objednávky". Automatické oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícím se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.


Povinnosti prodávajícího www.cocopet.eu
Prodávající se zavazuje dodat:
•Druh a množství zboží za prodejní cenu a za platebních podmínek, které jsou platné v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky, zboží je zpravidla expedováno do 2 pracovních dnů.
• Zboží bude řádně zabaleno, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
Nejsme zodpovědní za:
• Opoždění dodání zboží vinou pošty nebo kurýrem.
• Opoždění dodání zboží z důvodu uvedení nesprávné adresy doručení.
• Poškození zásilky zaviněné poštou nebo kurýrem.
• Případné nedodání zboží, které bylo zaviněno výrobcem (dodavatelem) z důvodu jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných neočekávaných překážek.


Povinnosti kupujícího
Kupující se zavazuje:
• Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušení obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit na info@cocopet.eu a poštovní/ kurýrní službě.
• Zaplatit za zboží prodejní cenu ve výši a smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.Cenové podmínky
Prodejní cena zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím www.cocopet.eu je vždy uvedena vedle vybraného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na jednostrannou úpravu (zvýšení/snížení) ceny zboží uvedených na www.cocopet.eu s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné ode dne jejich zveřejnění na www.cocopet.eu. Tato úprava ceny se nevztahuje na zboží, které již bylo Kupujícím objednáno. V případě, že se na www.cocopet.eu objeví u některého zboží zjevně chybná cena, např. když se jedná o zboží, jež je běžně dostupné a všeobecně známo a jeho cena se liší od obvyklé ceny, nebo z důvodu chyby systému se u zboží objeví cena "0,- €" nebo "1,-€", Prodávajícímu nevzniká povinnost dodat zboží za chybnou cenu, ale smí Kupujícímu nabídnout dodání zboží za řádnou cenu. Pokud Kupující s touto řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.
Způsob dopravy a platební podmínky (poštovné a balné) – platí na území Slovenské republiky. Za zboží je možno zaplatit několika způsoby, a to: bankovním převodem, úhradou platební kartou, pomocí paypall, na dobírku nebo v hotovosti při osobním odběru.


Ceny doručení na adresu na Slovensku:
GLS kurýr- platba převodem na účet 2,96 Eur
GLS kurýr- platba na dobírku 3,49 Eur 
Osobní odběr v Bratislavě 0 Eur

Zasielkovna.sk na odberné miesto - platba prevodom na účet 2,28 Eur

Zasielkovna.sk na odberné miesto + dobierka 2,88 Eur


Ceny doručení na adresu v rámci České republiky:
Zasilkovna.cz na odberné místo – platba převodem na účet 3,48 Eur
DPD kurýr- platba na převodem 4,44 Eur
DPD kurýr- platba na dobírku 5,45 Eur

Všechny údaje potřebné k úhradě objednávky bankovním převodem ( variabilní symbol, číslo účtu, částka) budou odeslány na e-mail, který bude zadaný při registraci.


Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží
Záruční doba k plnění spotřebitelských smluv (zákon č 40/1964 Z.z. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na 9 měsíců. Reklamace se vyřizují dle platných právních předpisů Slovenské republiky. V případě doručení poškozeného výrobku má kupující právo zažádat o vrácení peněz nebo realizovat novou objednávku. 
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu.Spotřebitel smí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem na adrese info@cocopet.eu.


Reklamace
Prodávající má k vyřízení reklamace výrobku 30 denní lhůtu od začátku reklamačního konání. Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, a to písemně (e-mailem, poštou). Prodávající smí vždy namísto vrácení peněz za chybné zboží, vyměnit toto za zboží bezchybné. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která vykonává kontrolu výrobku rozhodne, že reklamace není oprávněna, prodávající zašle výrobek na vlastní náklady k odbornému posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Každý reklamovaný výrobek musí být zaslaný zpět poštou (anebo jiným přepravcem). Ke každé reklamaci je nutné připojit k reklamovanému výrobku fotokopii dokladu o zaplacení.
Neoprávněná reklamace

-nesprávné a neodpovídající užívání výroku
-závady spojené s příslušenstvím
-chyby zaviněné zásahem dopravce nebo klienta bez vědomí www.cocopet.eu
-chyby spojené s jakoukoliv vnější příčinou (například nárazem, živelnou pohromou, jiné)
-zboží, které již není možné reklamovat (například bylo spotřebováno nebo zkonzumováno)


Osobní údaje a jejich ochrana
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se domluvily na tom, že v případě kdy je kupující právnickou osobou, je povinen prodávajícímu sdělit svůj obchodní název, adresu sídla včetně PSČ, IČ, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchoval jeho osobní údaje, především, ty, které jsou uvedeny výše, a/ anebo které jsou nutné pro činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosům osobních údajů i do třetích zemí (kterýchkoliv zemí v rámci Evropské unie a zemí tzv. bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemní formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předcházející žádosti kupujícího na zasílání těchto zpráv. 


Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto „Obchodních podmínek“. Povinnost písemného oznámení změn v těchto všeobecných obchodních podmínkách je pokládaná za splněnou umístěním na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
V případě vztahů, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahuje příslušné ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 S.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 S.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věci ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 S.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
V případě použití informací z našich vlastních nebo odkazovaných webových stránek jinou stranou, neneseme za tyto zodpovědnost za přímé, nepřímé či mimořádné škody.
V případě uzavření spotřebitelské smlouvy na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 108/2000 S.z. o zasílatelském a podomním prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků.


Dozorní orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07, Bratislava.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nebývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém jejich rozsahu s nimi souhlasí.

 
V Bratislavě dne 09.01.2017.