VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.cocopet.eu je:


NIIC, s.r.o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 44878516
DIČ: 2022856803
IČ DPH: SK2022856803
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I Oddiel: Sro, Vložka číslo:59550/B
(ďalej len predávajúci)
Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.cocopet.eu. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.cocopet.eu (a všetky jej mutácie) sú záväzné.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.cocopet.eu zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.cocopet.eu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie príp. odoslanie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.


Povinnosti predávajúceho www.cocopet.eu

Predávajúci www.cocopet.eu sa zaväzuje dodať:
• Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky, tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. 
• Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
• Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom. 
• Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
• Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom. 
• Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť na info@cocopet.eu a poštovej/kuriérskej službe. 
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cocopet.eu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.cocopet.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.cocopet.eu. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.cocopet.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Spôsob dopravy a platobné podmienky (poštovné a balné) - platí pre územie Slovenskej republiky.
Za tovar je môžné zaplatiť viacerými spôsobmi, a to: bankovým prevodom, platbou platobnou kartou, paypall, dobierkou a pri osobnom odbere hotovosťou.


Ceny doručenia v Slovenskej republike:

GLS kuriér - platba prevodom na účet 2,96 Eur  
GLS kuriér - platba na dobierku 3,49 Eur 
Osobný odber Bratislava 0 Eur 

Zásielkovňa na odberné miesto - platba prevodom na účet 2,28 Eur

Zásielkovňa na odberné miesto + dobierka 2,88 Eur


Ceny doručenia v Českej republike:

Zásielkovňa.cz na odberné miesto - platba prevodom na účet 3,48 Eur
DPD kuriér - platba prevodom 4,43 Eur 
DPD kuriér - platba na dobierku 5,45 Eur 

Na e-mail zadaný pri registrácii budú zaslané všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu).


Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 9 mesiacov. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade doručenia poškodeného výrobku má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@cocopet.eu.


Reklamácia

Predávajúci vybaví reklamáciu výrobku do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (emailom, poštou). Predávajúci môže vždy namiesto vrátenia peňazí vymeniť chybný tovar za bezchybný. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva kontrolu výrobku rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Každý reklamovaný výrobok musí byť zaslaný späť poštou (alebo iným prepravcom). Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému výrobku fotokópiu: doklad o zaplatení.
Neoprávnená reklamácia:

-nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov 
-poruchy spojené s príslušenstvom 
-chyby zavinené zásahom prepravcu alebo klienta bez vedomia www.cocopet.eu 
-chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, živelnou pohromou, iné) 
-na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)


Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „Obchodných podmienok“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z našich vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.


Orgán dozoru
: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07, Bratislava.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Bratislave 24.3.2016